DOKUMENT LUTERAŃSKO-REFORMOWANY

Jedność Ducha w spójni pokoju
Odezwa na 400-lecie Ugody Sandomierskiej

Warszawa, 14 kwietnia 1970 r.

Dzieje Reformacji w Polsce obfitowały w wiele godnych pamięci wydarzeń. Jednym z nich był akt Ugody Sandomierskiej, podpisany 14 kwietnia 1570 roku, kiedy przedstawiciele trzech bratnich wyznań, braci czeskich, kalwinów i luteran, podali sobie prawice do zgody, stwierdzając, że nauka zaprzyjaźnionych Kościołów jest zgodna ze Słowem Bożym. Uzgodniono, że w Komunii Świętej, która jest sakramentem jedności chrześcijan, wszystkie wyznania znajdują jedność z Jezusem Chrystusem, Panem Kościoła. Przyrzeczono sobie puścić w niepamięć wszystko, co naruszało i niszczyło przyjętą wtedy jedność wyznawców Jezusa Chrystusa. Nadrzędnym celem Zgody dla wszystkich poczynań  tych trzech wyznań miało być „braterskie zjednoczenie i budowa Kościoła”. Niemal więc od samego początku ujawniły się wśród polskich protestantów dążenia do jedności, zgodnie z myślą najwybitniejszego polskiego reformatora – Jana Łaskiego.

Z perspektywy 400 lat nie widzimy wielkości tego aktu tak wyraźnie, jak by go widzieć należało, a ekumeniczna atmosfera naszych czasów jeszcze bardziej przesłania jego niezwykłość. Należy jednak pamiętać, że stosunki wówczas układały się inaczej niż dzisiaj. Napięcia między wyznaniami były świeże, a więc i ostrzejsze. Zgoda między tymi trzema, pokrewnymi zresztą, Kościołami okazała się zdarzeniem wyjątkowym nie tylko w Polsce, lecz i w Europie.

Nie dziwimy się, że nie dała ona natychmiast praktycznych wyników w postaci zjednoczenia. Patrzymy z uznaniem na tych, którzy podjęli trud kontynuowania tego dzieła i wznawiania go w ciągu czterech wieków. Fakt nieustannego powracania do myśli o jedności Kościołów dowodzi, że idea ta, choć trudna do zrealizowania, jest zdrowa i stale aktualna.

Gdy więc nadszedł dzień 400-lecia pamiętnego aktu, te same Kościoły, Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany w Polsce, odnawiają dotychczasową więź i przyrzekają sobie wzajemnie braterstwo i zgodę, zachowując jedność w duchu wspólnego Pana, Jezusa Chrystusa.

Apelujemy, by w roku jubileuszowym wszystkie parafie obu Kościołów uroczyście uczciły pamiętną rocznicę przez wspólne nabożeństwa, ewangelizację, wieczory zborowe z referatami i dyskusjami na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiego protestantyzmu. Oba Kościoły pragną służyć wzajemnie swym wiernym tymi dobrami, które posiadają:

    Słowem Bożym przez wspólnotę kazalnicy, Sakramentami przez wspólnotę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego.

We wszystkich zaś dziedzinach, jak na przykład w pracy Synodów, we wspólnym kształceniu duchownych, w programach nauczania religii i w wychowywaniu dzieci, we współpracy wydawnictw, w działalności społeczno-charytatywnej będą dążyły do zbliżenia, którego celem jest jedność Kościoła Chrystusowego w widzialnych kształtach. Pragniemy traktować możliwość braterskiej współpracy jak najrzetelniej i dbać o jej pogłębienie, nawiązując w ten sposób do dzieła rozpoczętego przed czterema wiekami i dając wyraz naszej gotowości do jego rozwijania.

Dziś żyjemy i pracujemy w zupełnie odmiennych warunkach społeczno-politycznych i w innym układzie wyznaniowym. Na tym tle rysują się przed nami nowe zadania, które – podobnie jak dawniej – wymagają porozumienia i zgodnego współdziałania wszystkich ewangelików. Powinniśmy więc w gorących modlitwach podziękować Bogu za jedność, którą nam dał w osobie Jezusa Chrystusa, za sposobność pełnienia wspólnej służby na rzecz naszych bliźnich, i prosić Go o ducha odnowy.

Kościoły Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-Augsburski są bezpośrednimi spadkobiercami twórców Ugody Sandomierskiej, ale uważają, że jak Ugoda objęła wszystkie wówczas istniejące na terenie Rzeczypospolitej wyznania protestanckie, tak i dzisiaj duch, z którego ona wyrosła, powinien być natchnieniem do współpracy dla wszystkich współcześnie istniejących w naszym kraju wyznań protestanckich. Pragnęlibyśmy więc, aby Kościoły wyrosłe na gruncie reformacyjnym dały wyraz jedności przez uczczenie rocznicy Ugody i przez nawiązanie ściślejszej współpracy.

Uznajemy, że Ugoda była owocem ducha braterstwa i tęsknoty za jednością Kościoła. Idee te odżyły ze szczególną mocą w ruchu ekumenicznym, który objął wszystkie Kościoły chrześcijańskie na całym świecie. Widomym ich wyrazem w naszym kraju jest Polska Rada Ekumeniczna, której twórców ożywiał duch Ugody Sandomierskiej. Kościoły w niej zrzeszone pragną realizować wolę Chrystusa, wyrażoną w modlitwie arcykapłańskiej aby wszyscy byli jedno. W tym też duchu zwracamy się do nich z braterskim zaproszeniem do wspólnego przeżywania dni jubileuszowych i dalszego budowania jedności chrześcijańskiej.

W dążeniu do współdziałania chcemy się kierować przede wszystkim troską o to, aby szczere Słowo Boże było na całej naszej ziemi ojczystej głoszone i docierało do wszystkich. Chcemy być posłuszni Panu Kościoła, który wymaga od nas zgody i jednomyślności, aby wiarygodne było nasze świadectwo o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą i że nam powierzył służbę pojednania. Tę służbę pragniemy spełniać dla dobra narodu, którego członkami uczynił nas Pan, a owocną pracą zawodową i społeczną dawać świadectwo przywiązania do ziemi ojczystej. Pragniemy, stosownie do naszych duchowych i fizycznych możliwości, przyczynić się do tego, aby Ojczyzna nasza, podobnie jak w wieku złotym, słynęła pośród narodów wolnością, kulturą i wielkością ducha.

Niechaj nam zawsze przyświecają słowa Apostoła: Napominam was tedy (...) abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało, jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do powołania waszego; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4,1-6).

Prezydium Synodu Ewangelicko-Augsburskiego  
Prezydium Synodu Ewangelicko-Reformowanego

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22